دوره 4، شماره 3 - ( دوره 4، شماره 3 (پیاپی 13) 1402 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 76-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mostafapour M, yektayar M, khodamoradpour M, allahmoradi M. Investigating the impact of sports media on children's sports communication. Early Childhood Health And Education 2023; 4 (3) : 5
URL: http://jeche.ir/article-1-159-fa.html
مصطفی پور مصطفی، یکتایار مظفر، خدامرادپور مژگان، اللهمرادی میثم. بررسی تاثیر رسانه های ورزﺷﻲ در ارتباطات ورزﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن. فصلنامه سلامت و اموزش در اوان کودکی. 1402; 4 (3) :67-76

URL: http://jeche.ir/article-1-159-fa.html


دانشگاه آزاد سنندج
چکیده:   (179 مشاهده)
مقدمه: ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ پاندای کونگ فوکار در ﺟﺬب ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ورزش رزمی ﺑﻮد. اﻧﻴﻤﻴﺸـﻦ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزش ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ روﻳﺪادﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ و روﻳـﻪﻫـﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

روش پژوهش: ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎری اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻴﺔ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴـﺮ ﻣـﺪارس ﭘﺎﻳﺔ ششم ﺗﺎ هشتم ﺷﻬﺮ میاندوآب ﺑﻮدﻧﺪ جامعه آماری 14500 نفر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ-ﺧﻮﺷﻪای 500 ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮای ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ رواﻳﻲ ﺻﻮری آن را اﺳﺘﺎدان ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن(87/0) ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪی، آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف، آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﻨﻮﻣﻴﻨﺎل و آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری SPSS(22) و AMOS(18) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

یافته‌ها: ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ پاندای کونگ فوکار در ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﻪ ورزش رزمی، در ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ورزش رزمی، در ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ورزش رزمی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در اﻧﺠﺎم ورزش رزمی ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.

بحث و نتیجه‌گیری:‌ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ پاندای کونگ فوکار در ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر و ارتباطات ورزﺷﻲ ﻛﻮدﻛﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ﻻزم را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺪل آﻳﺪا ﺑﻮد.
 
شماره‌ی مقاله: 5
متن کامل [PDF 847 kb]   (32 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/3/9 | پذیرش: 1402/6/27 | انتشار: 1402/7/11

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی

Designed & Developed by : Yektaweb